อนุทิน 119862 - มานัด

มานัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

องค์กรปกครองตนเองของท้องถิ่นมีลักษณะสำคัญ

1.มีความเป็นอิสระอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลน้อยมาก มีงบปะมาณของตนเอง การบริหารงานบุคลของตนเอง

2.เป็นนิติบุคคลโดยเอกกะรเทศตั้งขึ้นโดยกฏหมาย แยกจากส่วนกลาง มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น

3.มีอำนาจอิสระในด้านการคลัง การจัดเก็บภาาษีเอง และหารายได้อื่นๆตามกฏหมาย จัดทำงบประมาณของตนเอง

4.มีอำนาจอิสระในการวางนโยบายและมีการริหารงานของตนเอง ไม่ต้องขอคำสั่งจากราชการส่วนกลาง

กติกาขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย

1.การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฏหมาย โดยยึดหลักความเสมอภาคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

2.การใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น

3.การเลือกตั้งและการแข่งขันโดยเสรี

4.การตัดสินใจโดยเสียงข้างมากและการรับฟังเสียงข้างน้อย

ลักษณะสังคมเมือง

1.สังคมเมืองมีผู้คนที่อพยพ เคลื่อนย้ายมาก เข้ามาอยู่มากความต้องการในการบริการต่างก้มาก

2.คนเมืองมีการผสมผสานระหว่างคนเมืองกับชนบท เพราะผู้คนที่เข้ามาประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน จะมาจากชนบทเป็นส่วนใหญ่

3.สังคมเมืองจะมีลักษณะพิเศษ ขาดความเป็นกันเอง ไม่ใคร่สนใจกันเท่าไรเพราะไม่รู้จักกัน ไม่คุ้นเคย การติดต่อสัมพันธ์ต่างๆล้วนทำไปตามหน้าที่ขาดความสัมพันธ์ฉันญาตมิตรเลยกลายเป็นสังคมของคนใจแคบตัวใครตัวมัน

4.สังคมเมืองจะมีผู้คนมากมายหลายชนิด เช่น ข้าราชการ พ่อค้า นักการเมือง นักธุรกิจ จึงมีฐานะแตกต่างกันมาก มีการแบ่งกลุ่มแบ่งชั้นกันมาก

5.สังคมเมืองจะเป็นที่รวมของบุคคลที่มีความรู้ มีการศึกษาเพราะเป็นที่ตั้งของโรงเรียน มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของการหาอาชีพ มีรายได้ จึงมีลักษฯะของการสร้างฐานะมีการเคลื่อนไหวของการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าชนบท

6.มีสถานบันเทิง มากมาย มีการใช้จ่ายเงิน มีการพนัน ยาเสพติด จะมีปัญหาสังคมติดตามมาเขียน 18 Jan 2013 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)