อนุทิน 119695 - sr

sr

Buddha Vacana 

There are these six dangers of being addicted to drink; decrease in wealth, increase in quarrels, ill health, loss of reputation, indecent exposure and impaired intelligence.

-- D.III,182

<Note. 1) For so many thousands of years, the evil in 'alcoholic drinks' has been made known and yet alcoholic drinks makers and sellers still thrive. The love of money is more popular than the love of life and God.

2)  The Glorious Qur’an prohibits the consumption of alcohol in the following verse:

"O ye who believe!
Intoxicants and Gambling,
(Dedication of) stones,
And (divination by) arrows,
Are an Abomination –
Of Satan’s handiwork;
Eschew such (abomination),
That ye may prosper."
[Al-Qur’an 5:90]

3)  The Bible prohibits the consumption of alcohol in the following verses:

"Wine is a mocker, strong drink is raging; and whosoever is deceived thereby is not wise."
[Proverbs 20:1]

"And be not drunk with wine."
[Ephesians 5:18]

4) Alcohol is prohibited in the Hadith
The Prophet of Islam Muhammad (peace be upon him) said:

In Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3371.

"Alcohol is the mother of all evils and it is the most shameful of evils."

In Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3392

"Anything which intoxicates in a large quantity, is prohibited even in a small quantity."

Thus there is no excuse for a nip or a tot.

Not only those who drink alcohol are cursed but also those who deal with them directly or indirectly are cursed by Allah.

According to Sunan Ibn-I-Majah Volume 3, Book of Intoxicants, Chapter 30 Hadith No. 3380.

It was reported by Anas (may Allah be pleased with him), that Prophet Muhammad (pbuh) said:

"God’s curse falls on ten groups of people who deal with alcohol. The one who distills it, the one for whom it has been distilled, the one who drinks it, the one who transports it, the one to who it has been brought, the one whom serves it, the one who sells it, the one who utilizes money from it, the one who buys it and the one who buys it for someone else."

5)  Diseases associated with alcoholism
There are several scientific reasons for the prohibition of consumption of intoxicants i.e. alcohol. The maximum number of deaths in the world related to any one particular cause is due to the consumption of alcohol. Millions of people die every year only because of intake of alcohol. I need not go into the details of all the ill-effects of alcohol since most of them are commonly known. Below is a simple list of few of the alcohol related illnesses:

Cirrhosis of Liver is the most well known alcohol associated disease.

Others are Cancer of Oesophagus, Cancer of Head and Neck, Cancer of Liver (Hepatoma), Cancer of Bowel, etc.

Oesophagitis, Gastritis, Pancreatitis and Hepatitis are linked with alcohol consumption.

Cardiomyopathy, Hypertension, Coronary Artherosclerosis, Angina and Heart Attacks are linked with heavy alcohol intakes.

Strokes, Apoplexy, Fits and different types of Paralysis are linked with alcohol intake.

Peripheral Neuropathy, Cortical Atrophy, Cerebellar Atrophy are well-known syndromes caused by alcohol consumption.

Wernicke – Korsakoff syndrome with amnesia of recent events, confabulations and retainment of memory to old events with different types of paralysis are mainly due to thiamine deficiency due to excessive alcohol intake.

Beriberi and other deficiencies are not uncommon among alcoholics. Even Pellagra occurs in alcoholics.

Delerium Tremens is a serious complication that may occur during recurrent infection of alcoholics or post operatively. It also occurs during abstention as a sign of withdrawal effect. It is quite serious and may cause death even if treated in well equipped centres.

Numerous Endocrine Disorders have been associated with alcoholism ranging from Myxodema to Hyperthyroidism and Florid Cushing Syndrome.

Hematological ill effects are long and variable. Folic acid deficiency, however, is the most common manifestation of alcoholic abuse resulting in Macrocytic Anemia. Zeive’s syndrome is a triad of Hemolytic Anemia, Jaundice and Hyperlipaedemia that follows alcoholic binges.

Thrombocytopenia and other platelet abnormalities are not rare in alcoholics.

The commonly used tablet metronidazole (flagyl) interacts badly with alcohol.

Recurrent infection is very common among chronic alcoholics. The resistance to disease and the immunological defense system are compromised by alcohol intake.

Chest infections are notorious in alcoholics. Pneumonia, Lung Abcess, Emphysema and Pulmonary Tuberculosis are all common in alcoholics.

During acute alcoholic intoxication, the drunk person usually vomits, the cough reflexes which are protective are paralysed. The vomitus thus easily pass to the lung causing Pneumonia or Lung Abscess. Occasionally it may even cause suffocation and death.

The ill effects of alcohol consumption on women deserves special mention. Females are more vulnerable to alcohol-related Cirrhosis than men. During pregnancy alcohol consumption has a severe detrimental effect on the foetus. Foetal Alcohol Syndrome is being recognised more and more in the medical profession.

Skin diseases are also related to alcohol indulgence.

Eczema, Alopecia, Nail Dystrophy, Paronychia (infection around the nails) and Angular Stomatitis (inflammation of the angle of the mouth) are common diseases among alcoholics.

*** So spiritually and medically, alcohol drinks are BAD. Why do some people still drink? ***>เขียน 15 Jan 2013 @ 05:20 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมเข้าใจว่า ศ.คริสต์ ไม่มีการห้ามดื่ม lกฮ อย่างเป็นทางการ  และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียทรงเลือกเป็นคริสต์   ทั้งที่ทรงโปรดปรัชญาแห่งศาสนาพุทธมากที่สุด (ฟังคนอื่นเขาเล่ามา ไม่รู้จริงไหม) 

เขียนเมื่อ 

...ศ.คริสต์ ไม่มีการห้ามดื่ม อกฮ อย่างเป็นทางการ...

It seems that way. I was reminded of "pass-over" in the Bible (too) so I looked up and here:

( http://www.ucg.org/gods-law/passover-bread-and-wine-meaning-passover-symbols/ ) says

At that last meal, Jesus Christ told His disciples to eat bread and drink wine as symbols of His body and blood.

"...When He had given thanks, He broke [the bread] and said, 'Take, eat; this is My body which is broken for you; do this in remembrance of Me.' In the same manner He also took the cup [of wine] after supper, saying, 'This cup is the new covenant in My blood. This do, as often as you drink it, in remembrance of Me'" (1 Corinthians 11:24-25).

The New Testament Passover is one of the most widely celebrated observances of the Christian faith.