อนุทิน 119061 - ค้างคาว


" ข้อคิดในการครองเรือน "


Ntch Pora - นมัสการพระคุณเจ้า อยากให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตในการครองเรือนหน่อยเถิดเจ้าค่ะ...อยากได้คติไว้ใช้ไว้ปล่อยวางทุกข์ที่มีอยู่เจ้าค่ะ

พระไพศาล วิสาโล - ฆราวาสธรรม หรือธรรมสำหรับการครองเรือน น่าจะมีประโยชน์แก่คุณ มี ๔ ประการ ได้แก่ 
๑) สัจจะ คือ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ 
๒) ทมะ คือ การรู้จักควบคุมจิตใจ ปรับปรุงตน 
๓) ขันติ คือ ความอดทน ไม่หวั่นไหว ไม่ท้อถอย 
๔) จาคะ คือ ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอาแต่ใจตัว 

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้หากปฏิบัติ จะช่วยป้องกันปัญหาและบรรเทาความทุกข์ได้มาก ยิ่งมีสติเข้ามาเสริมด้วย ก็จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น และสามารถปล่อยวางได้เร็ว ไม่เก็บสะสมในจิตใจ

เขียน 29 Dec 2012 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)