อนุทิน 118849 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้พา นศ.ขึ้นตึก จิตการุณ 3 เป็นตึกเกี่ยวกับระบบกระดูก 

ให้ นศ.ไปหา หลักการให้ยา 10 R มาตอบคำถามพรุ่งนี้

หลักของการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย  10 R ต้องตรวจสอบความถูกต้องดังต่อไปนี้

  1. ชนิดของยาถูกต้อง (Right drug)
  2. ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง ( Right  patient )  ควรมีการตรวจสอบชื่อผู้ป่วย  2  ตำแหน่ง  เช่น  ป้ายข้อมือและป้ายหน้าเตียงของผู้ป่วยถูกคน
  3. ขนาดยาถูกต้อง ( Right  dose )
  4. ขนาดความเข้มข้นของยาที่เตรียมถูกต้อง ( Right  strength )
  5. เวลาที่บริหารยาถูกต้อง ( Right  time )
  6. ทางที่ให้ยาและวิธีการให้ถูกต้อง ( Right  route and method )
  7. เหตุผลการให้ยาถูกต้องตรงเหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย ( Right  reason )
  8. มีการเฝ้าระวังติดตามอาการของผู้ป่วยจากการให้ยาได้ถูกต้อง ( Right  observe )  ดูว่ายาที่ให้เกิดผลการรักษาตามที่ต้องการ
  9. สามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาได้ถูกต้อง ( Right  Intervention & Notification )
  10. การลงบันทึกการให้ยาถูกต้อง ( Right  documentation ) 

เขียน 24 Dec 2012 @ 21:23 ()


ความเห็น (1)

 พวกขวา จัด 555