อนุทิน 118402 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีสูตรสำเร็จ...จะยึดหลักการทฤษฎีมากนักคงไม่ได้  ต้องปรับตามบริบท และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ บอกครูในที่ประชุมวันนี้  ถ้าเรารัก และพร้อมจะอยู่โรงเรียนเล็ก เราต้องรักสามัคคีกัน รู้เท่ารู้ทันสถานการณ์ ปรับตัวปรับใจ เดินหน้า "สร้างคุณภาพ" และมั่นใจในตัวผู้นำอย่างผม ที่จะไม่เอาแต่สั่ง และไม่เอาเปรียบพวกเราทุกคน เพียงขอให้พวกเรารักเด็ก และพัฒนาพวกเขาอย่างจริงจัง ผมจะบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนทุกสิ่ง เพื่อให้โรงเรียนก้าวย่างอย่างมั่นคง และยั่งยืน ขอให้ทุกคน มุ่งมั่น ตั้งใจ และเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้ ทั้งงานวิชาการ งานพัฒนาผู้เรียน ทุกมิติ โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ให้ร้อยรัดกันอย่างสมดุล โดยไม่ยึดติดพันธนาการเงื่อนไขแห่งเวลา

เขียน 14 Dec 2012 @ 22:21 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 10:18, ()


ความเห็น (0)