อนุทิน 118386 - ครูบาบินก้าว

คำขวัญวันเด็กในอดีตนับตั้งแต่ ปี ๒๕๐๒ - ๒๕๕๔ ตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จนถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีรายละเอียดดังนี้

๒๕๐๒ - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์... ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
๒๕๐๓ - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์... ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
๒๕๐๔ - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์... ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
๒๕๐๕ - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์... ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
๒๕๐๖ - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์... ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
๒๕๐๗ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... งดจัดงานวันเด็ก
๒๕๐๘ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
๒๕๐๙ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
๒๕๑๐ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย

๒๕๑๑ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
๒๕๑๒ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
๒๕๑๓ - จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
๒๕๑๔ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
๒๕๑๕ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
๒๕๑๖ - จอมพล ถนอม กิตติขจร... เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
๒๕๑๗ - นายสัญญา ธรรมศักดิ์... สามัคคีคือพลัง
๒๕๑๘ - นายสัญญา ธรรมศักดิ์... เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
๒๕๑๙ - ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช... เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
๒๕๒๐ - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร... รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

๒๕๒๑ - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์... เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
๒๕๒๒ - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์... เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
๒๕๒๓ - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์... ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
๒๕๒๔ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
๒๕๒๕ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
๒๕๒๖ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
๒๕๒๗ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
๒๕๒๘ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
๒๕๒๙ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๐ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

๒๕๓๑ - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์... นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๒ - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ... รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๓ - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ... รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
๒๕๓๔ - นายอานันท์ ปันยารชุน... รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
๒๕๓๕ - นายอานันท์ ปันยารชุน... สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
๒๕๓๖ - นายชวน หลีกภัย... ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๗ - นายชวน หลีกภัย... ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๘ - นายชวน หลีกภัย... สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
๒๕๓๙ - นายบรรหาร ศิลปอาชา... มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
๒๕๔๐ - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ... รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

๒๕๔๑ - นายชวน หลีกภัย... ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
๒๕๔๒ - นายชวน หลีกภัย... ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
๒๕๔๓ - นายชวน หลีกภัย... มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
๒๕๔๔ - นายชวน หลีกภัย... มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
๒๕๔๕ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
๒๕๔๖ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
๒๕๔๗ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
๒๕๔๘ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
๒๕๔๙ - พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
๒๕๕๐ - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์... มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

๒๕๕๑ - พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์... สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
๒๕๕๒ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ... ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
๒๕๕๓ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ... คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
๒๕๕๔ - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ... รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
๒๕๕๕ - นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร...  สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี 

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๖ 

โดย นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร...  รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทย สู่อาเซียนเขียน 14 Dec 2012 @ 17:39 () แก้ไข 14 Dec 2012 @ 20:42, ()


ความเห็น (0)