อนุทิน 118101 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

วันนี้ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ มาเยี่ยมชาว วจก. ถึง หาดใหญ่ค่ะ เพื่อเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง "บทบาทของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" และดิฉันได้มีโอกาสไปแนะนำตัวกับท่านแล้วค่ะ ท่านแสดงความระลึกถึงมายัง อาจารย์หมอวิจารณ์ ด้วยค่ะ :)

เขียน 07 Dec 2012 @ 09:08 () แก้ไข 07 Dec 2012 @ 09:39, ()


ความเห็น (0)