อนุทิน 118095 - ธิ

ธิ

  • ประชุมคณะทำงานกองทุนทันตกรรม สปสช.เขต ๘ อุดรธานี  จังหวัดนำเสนอสรุปผลปี ๕๕  เสนอแผนปี ๕๖  
  • พี่ฝนสรุปประชุมทำยุทธศาสตร์อีสานตอนบน  ๓  ประเด็นยุทธศาสตร์  ๑) เพิ่มเข้าถึงบริการพื้นฐาน  ๒) พัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชน  ภาคี   ๓) พัฒนาเครือข่ายการทำงาน  
  • นัดหมาย  ๙ - ๑๑  มค. ๕๖  พัฒนาศักยภาพการประเิมินผลลัพธ์  ประเมินผลโครงการ  การใช้ประโยชน์จากข้อมูล  จังหวัดละ  ๑๐  คน
  • กินข้าวเที่ยงในห้องประชุม 
  • บ่ายกลุ่มย่อยคุยต่อ  ทบทวน  เสนอแนะเพิ่ม  Service plan  ทันตกรรม  เตรียมเข้าที่ประชุมผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต ๑๐,  ๑๑  หมอปูน  บึงกาฬ  เลขาคณะกรรมการ

  • ขนต้นไม้  ๒  คันกระบะ  จากบ้านหนองคาย  หวังว่าการเวกต้นใหญ่จะรอด
  • แวะซื้อแจ่วฮ้อนสารคาม  สาขา  ๕  บ้านบ่อน้ำ  อร่อยดี  หอมมาก

เขียน 06 Dec 2012 @ 23:11 ()


ความเห็น (0)