อนุทิน 118092 - อ.นุ

  ติดต่อ

เฉลิมแปด สิบห้าพรรษ ขัตติยชัย
พระมิ่งขวัญ แห่งหทัย ผไทสยาม

พระบิดร แห่งแผ่นดิน ภูมินทร์พระนาม
พระหยาดงาม น้ำพระทัย ณ ธรณี

พระทรงงาน ให้ประจักษ์ เป็นหลักประกัน
ทรงสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่าง รู้วางวิถี

ร่วมจงรัก ร่วมแรงงาน มั่นสามัคคี
น้อมภักดี แด่พระองค์ ทรงพระเจริญฯ

(อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

  เขียน:  

ความเห็น (0)