อนุทิน 117648 - ครูอ้อย แซ่เฮ

ดิฉัจะยังสอนให้นักเรียนมีทักษะในการตระหนักรู้คุณค่าตนเอง และตระหนักรู้คุณค่าผู้อื่น ด้วยการชื่นชมผู้อื่นในทางบวก และ อธิบายได้ด้วยว่า เขาดีอย่างไร  ตำหนิเพื่อนได้ด้วยสุนทรวาจา รวมทังแนะนำเพื่อนได้ด้วย

เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ รู้จักชื่นชมผู้อื่นบ้าง  ลดทิฐิ และไม่มีความริษยา


เขียน 27 Nov 2012 @ 04:36 ()


ความเห็น (0)