อนุทิน 117604 - ชอนภาเด

  ติดต่อ

 26 พฤศจิกายน 2555
วันนี้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป้าหมาย เพื่อร่วมวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของจังหวัดในกำหนดทิศทางการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และหารือแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

  เขียน:  

ความเห็น (0)