อนุทิน 117604 - ชอนภาเด

ชอนภาเด

 26 พฤศจิกายน 2555
วันนี้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ณ โรงแรมวีแอล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป้าหมาย เพื่อร่วมวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของจังหวัดในกำหนดทิศทางการพัฒนาสมัชชาสุขภาพจังหวัด
และหารือแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

เขียน 26 Nov 2012 @ 21:58 ()


ความเห็น (0)