อนุทิน 117299 - kalaenampang

kalaenampang


21  พ.ย.2555

วันนี้ว่าจะประชุมจัดทำแผนปี 56 พอดีนั่งลงที่โต๊ะทำงาน

หัวหน้าบอกว่าให้ไปนิเทศโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตร

เพราะคณะกรรมการติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลาง 51

มาติดตาม โดยเป็นอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

เป็นนักวิจัยที่สพฐ.มีสัญญาด้วย

เราไปในฐานะศน.เจ้าถิ่น หรือเจ้าของพื้นที่

มีการสัมภาษณ์ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้บริหาร

เราอยู่ในห้องที่สัมภาษณ์ครู

ครูสะท้อนโดยการสนทนากลุ่ม อ.ดร.ศิริวรรณ นักวิจัย

ถามปัญหาตามกรอบการสนทนา

ที่สำคัญในตอนสุดท้าย

ให้คุณครูสะท้อนความในใจที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นที่ครูสะท้อนทุกเรื่องมันจริงจนไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง

เรื่องแรก คือ ภาระงานนอกเหนือจากงานสอนที่มอบให้ครูมาก เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง

การจัดทำเอกสารการเงิน พัสดุ

สอง การรับนโยบายใหม่ ๆ 

เช่นการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมที่พาครูไปอบรมธรรมะเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม

โดยไม่ได้สอนนักเรียน ซึ่งบางทีก่ารกำนดระบเียบการทำงานที่มีกรอบ วินัย

ทำให้เป็นเรื่องที่ครูต้องนำมาเป็นภาระ

เราได้แต่คิดตามว่าการจัดการศึกษาไทยล้มเหลวหรือไม่ เพราะเหตุใด

แต่เราทำตามหน้าที่อย่างไม่บกพร่อง  เช่นการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

การพาทำ การทำให้ดู  ครูส่วนมากมีศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

แต่สังคมกำลังเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ครูต้องปฏิบัติตน เรียนรู้ความเปลี่ยนอย่างตั้งใจ

ตระหนักรู้ว่าพลเมืองไทยต้องเข้าสู่ความเป็นพลเมืองโลก

แต่สุดท้าย ถ้าเราทำอะไรคนอื่นไม่ได้ คือเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูไม่ได้

เราต้องปลง แต่เราคงไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการนิเทศของเรา

Kalaenampang

เขียน 21 Nov 2012 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)