อนุทิน 117271 - อ.นุ

อ.นุ

เรียนเชิญ กัลยาณมิตร GTK ร่วมเป็นเกียรติในงาน

พิธีมอบสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(CD เพลงพุทธะ “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” จีวัน BAND)
จำนวน 2,000 ชุด ให้แก่สถาบันต่างๆ ดังนี้
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
- สถาบันอาศรมศิลป์  (โรงเรียนรุ่งอรุณ)
- มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น
- สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะ
- สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์)
- มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา)
- โรงเรียนสัตยาไส
- โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก
- บ้านเรียนสมดุลชีวิต 
- เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Gotoknow
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในงานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
ณ อาคารวิจัยและศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เขียน 21 Nov 2012 @ 05:58 () แก้ไข 21 Nov 2012 @ 09:19, ()


ความเห็น (1)

อ.นุทำเป็นข่าวไว้ด้วยดีไหมค่ะ