อนุทิน 116838 - Dr. Ple

Dr. Ple

 


ที่โรงพยาบาลบ้านลาด .... ที่ฝึกของนักเรียนจาก .... โรงเรียนแพทย์ ... คือ โรงพยาบาล ศิริราช .... โดยทาง รพ. ศิริราช และ รพ.บ้านลาด ได้ ตั้งกิจกรรมให้น้อง นศพ. ศิริราช ....ทำในชุมชนได้แก่


1.วางแผนการสำรวจปัญหาในชุมชน...ตลอดจนการเนินงานวินิจฉัยชุมชน.... ตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่การป้องกันโรค

  ศึกษาปัญหาสาธารณสุขชุมชน จากการพูดคุยกับอาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดูบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ศึกษาแฟ้มประจำครอบครัว (Family folder)ไปพบบุคลากรในชุมชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตลอดจนดูภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพชองชุมชน

2.การร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรสายอาชีพอื่น ๆ และร่วมกิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล

นักศึกษาควรได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรหลากหลายอาชีพ รู้จักปรับตัว การวางตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และควรหาโอกาสได้ฝึกการนำเสนอร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู่ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.พัฒนาเจตคติและจริยธรรม

นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติตัวด้วยหัวใจของการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีอาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยงดูแลให้คำปรึกษาและเป็นแบบอย่างเพื่อให้เป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

หมอเปิ้น ....ในฐานะอาจารญพี่เลี้ยง ... จึงคิด ... นวัตกรรมเชิงลุก” ในการลงไป....

          1.ศึกษาชุมชน 

            2.ไปเยี่ยมบ้าน มารดาวัยรุ่น  หลังคลอด” 

           3.ไปชั่ง น้ำหนักเด็กทารกหลังคลอด

          4.ชั่งน้ำหนักแม่ หลังคลอด

         5.ไปติดตาม  การวางแผนครอบครัว (Filmily Planning)

          6.ติดตามการรับวัคซีนของทารกหลังคลอด

          7.ศึกษา วิถีชีวิต อาชีพ  รายได้  การศึกษาที่ต่อเนื่องของ  แม่วัยรุ่น (Teen Moms)


การทำกิจกรรมเหล่านี้ คือ การศึกษา...กลับทาง .....เราสามารถ สร้าง นวัตกรรมรูปแบบใหม่ได้ .... จะช่วยให้ .... ปรับเปลี่ยนการเรียน-การสอน-การศึกษา...เชิงรุกออกไป....ไม่ให้ น้องหมอ  ตั้งรับใน “โรงพยาบาล” .... จะทำให้ได้เห็น...สิ่งต่างๆๆที่ไม่เคยเห็น...ไม่เคยได้เรียน ... ใน รพ. ศิริราช....นะคะ ....

สรุปได้ว่า .... ห้องเรียนกลับทาง...สร้างนวัตกรรม” ....ค่ะ .... เพราะเป็นการเรียน...เชิงรุกงไปในชุมชน.... ได้เห็น.... ได้รู้ ....ได้เรียนอะไร?? …..อีกมากมาย นะคะ


ขอบคุณนะคะ ที่ท่านให้เกียรติ อ่านบทความนะคะเขียน 13 Nov 2012 @ 13:24 ()


ความเห็น (0)