อนุทิน 116619 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

บทความวิชาการทั่วไป

  • เกริ่นนำเข้าสู่ความสำคัญของประเด็นเรื่องเลย ลำคำว่าบทนำ ไว้ในฐานที่เข้าใจ
  • ไม่ต้องมีแนวคิด หรือทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่เน้นในเนื้อเนื่องที่ต้องการเขียนโดยตรง ต้องเน้นความถูกต้องด้านวิชาการ
  • ไม่ต้องมีหัวข้อ ข้อมูลและระเบียบวิธีการวิจัย แต่เขียนวิเคราะห์ไปเลย มักนิยมใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ทันสมัย แสดงตาราง และกราฟ
  • ไม่มีหัวข้อ วิเคราะห์และอภิปรายผล แต่เขียนวิเคราะหืไปเลย ด้วยการตั้งหัวข้อ หรือประเด็นขึ้นมา ให้สอดคล้องกัน ตามลำดับ
  • เขียนเน้นในด้านความสำคัญที่ต้องการระบุไปเลย คล้ายการทิ้งท้ายให้เข้าใจมากขึ้น
  • หนังสืออ้างอิง ควรมีบ้าง 4-5 เล่ม
  • จำนวนหน้าประมาณ 4-8 หน้า
  • เขียนโดยสำนวนภาษาสารคดีเช่นกัน
  • ไม่มีบทคัดย่อ

เขียน 07 Nov 2012 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)