อนุทิน 116355 - โสภณ เปียสนิท

ประชุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

วันที่ 31 ตค. 55 เวลา 15.00 น.

เรื่อง ..................

รับผิดชอบเขียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อของบประมาณปี2557 (โครงการ ผลผลิตทางด้านสังคม) 

เป็นวิทยากร โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษแก่ชุมชน (ค่ายนเรศวร)

สหกิจศึกษา เป็นวิทยากร สอนการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ


เขียน 31 Oct 2012 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)