อนุทิน 116264 - นายปริพนธ์ กรรณิกา

รายงานการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริพนธ์ กรรณิกา

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดคูยาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน             นายปริพนธ์  กรรณิกา  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดคูยาง

ปีการศึกษา           2554

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 6   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดคูยาง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  จำนวน  38  คน  ได้มาโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้         เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ             ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าสถิติที (t-test)

             ผลการศึกษาพบว่า

                1.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ ()  เท่ากับ 84.50  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ()  เท่ากับ 88.04  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80

                2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

                3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( =  4.49)

เขียน 30 Oct 2012 @ 00:42 () แก้ไข 30 Oct 2012 @ 00:48, ()


ความเห็น (0)