อนุทิน 115460 - คำนูจูเนียร์

สุรศักดิ์ คำนู. 2555. การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาโดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 199 คน ผู้บริหารและคณะครู ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ประจำปี การศึกษา 2554 จำนวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 194 คน รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต สู่ความพอเพียง กิจกรรม 5ส กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี สร้างสามัคคีให้สังคม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมออมทรัพย์วันละนิดชีวิตสดใส กิจกรรมเด็กดีศรีมัญจา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความสอดคล้องและความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลจากการประเมินรายงานโครงการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ Independent ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ผลการวิจัย พบว่า
 1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในปีการศึกษา 2554 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.72 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.28 มีอายุน้อยกว่า 19 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.60 รองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.61 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.60 รองลงมาคือ ผู้ปกครองนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.43
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในปีการศึกษา 2554 จากการศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องและความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นว่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
  1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนก่อนการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการโดยใช้กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ของผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 และจากศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พบว่า ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และเมื่อนำผลจากการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ก่อนและหลังการพัฒนามาเปรียบเทียบกัน พบว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนก่อนการพัฒนา อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 และพฤติกรรมนักเรียนหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 แสดงว่านักเรียนมีพฤติกรรมหลังการพัฒนาที่สูงขึ้น และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัน ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาโดยใช้โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี ของผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
 3. สรุปผลจากการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยใช้กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหัน ส่งผลให้ โรงเรียน ครู และนักเรียนได้รับรางวัล และความภาคภูมิใจในการดำเนินงานมากมาย ทั้งในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2554 และส่งผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2555 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผู้วิจัยกำลังดำเนินการรายงานผลการวิจัย
เขียน 13 Oct 2012 @ 14:45 () แก้ไข 13 Oct 2012 @ 22:12, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บันทึกลักษณะนี้น่าจะเขียนในบันทึกมากกว่าในอนุทินนะคะ ศึกษารายละเอียดการใช้งานได้ที่ คู่มือ GotoKnow (ฉบับย่อ) .pdf ค่ะ