อนุทิน 115401 - krutoiting

krutoiting

เช้านี้อากาศสดชื่น เย็นสบาย ฉันตื่นตี 5 ลุกขึ้นมาดูระบบการถ่ายโอนภาพจากมือถือ 544 ภาพ เป็นภาพที่เกิดจากการทำงานช่วยเหลือเพื่อนผู้ป่วย ในเรื่องจิตตปัญญา ผลการทำงานี้ได้สร้างความสุข ความสงบ และที่สำคัญคือช่วยให้เพื่อนผู้ป่วยได้ตระหนักรู้ในตัวตน ตลอดสัปดาห์นี้จึงเป็นความเบิกบาน และพลังแห่งความเมตตา ความกรุณา ความเข้าใจและยินดีในความสำเร็จของเพื่อนผู้ป่วยที่ได้หันมาทำความเข้าใจ รื้อค้นความคิดที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตของตนเอง ว่าอะไรกันหรือที่ทำให้ทุกท่านต้องมาประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของผู้สนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านจิตวิญญาณ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มากเกินความจริงบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และการปล่อยตัวปล่อยความคิดให้วิ่งไปตามกระแสคลื่นราคะ โทสะ โมหะ มักก่อให้เกิดผลทั้งโดยตรง และโดยอ้อม หากเราทุกคนได้ตระหนักรับรู้ ทำความเข้าใจด้วยกันและกันในสังคมปัจจุบัน อย่างมีสติ ด้วยโยนิโสมนสิการแล้ว เราจึงรู้สึกละอายใจในความต้องการของตัวเรา ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ครอบครัว และสังคม...อะไรก็ตามย่อมต้องการ และมีสมดุลจึงจะพอดีๆ การปล่อยปละละเลย และปล่อยให้ความคิดต้องการเป็นใหญ๋ สามารถพาให้ตัวเราวิ่งไปโดยมีกิเลสเป็นแรงขับดัน และมีราคะกระตุ้นให้ความปรารถนานั้นแรงกล้าอย่างเอาเปรียบ และเกินความพอเพียง พอดีๆ ย่อมกลายเป็ฯหนทางที่ร้อนรุ่มในทรวงอก และนำพามาซึ่งการขาดสติ ขาดความคิดใคร่ครวญอย่างแยบยล ตัดใจไม่ได้ จิตไม่เข้มแข็ง ขาดสติ ถือเอาใจตัวเป็ฯใหญ่ ล้วนนำมาซึ่งการเกิดโรคภัยนานาๆด้ทั้งสิ้น......เมื่อได้ใคร่ครวญ และน้อมใจเข้าสู่ความสงบปล่อยให้จิตทำพาด้วยการระลึกรู้ลมหายใจเข้า และลมหายใจออกด้วยตัวของตัวเองแล้วย่อมเป็นหนทางสู่ความสงบ โล่ง และแบ่งปันเพื่อศานติสุข การเก็บภาพไว้พิจารณษและระลึกถึงเหตุการณ์เพื่อนำมาถึงการลปรร.จึงเป็ฯส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดการหลงลืมหรือตกหล่น ถึงกระนั้นก็ตาม ความหลงลืมก็ยังเพยรมาหาเป็ฯระยะ หากเราเผลอตัว หรือขาดสติ อย่างที่เรียกกันว่าจิตม่อยู่กับเนื้อกับตัว

เขียน 12 Oct 2012 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)