อนุทิน 115292 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๕๕ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารหลัก/ร่างมติ(ร่างแรก) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวทีภูมิภาค ๔ ภาค ส่วนของภาคเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 แม้หัวข้อที่ ๓ จะเป็นพระสงฆ์กับสุขภาวะชุมชน จึงทำให้มองว่าพระสงฆ์ไม่ได้ทำงานเชิงรับอย่างเดิม ๆ เสียแล้ว เนื่องจากสังคมได้ดึงออกไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมมากขึ้น แม้ในอดีตวัดจะเป็นแทบทุกอย่างก็ตาม แต่รูปแบบในยุคปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรื่นไหลยิ่ง
เขียน 10 Oct 2012 @ 14:40 ()


ความเห็น (0)