อนุทิน 115277 - นางสาว 03 อรวรรณ 0999 SE 04

หลักการ  5Rs  ลดปริมาณขยะช่วยโลก....

   ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศที่สำคัญและจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาหนึ่งคือ  ปัญหาจากขยะมูลฝอยโดยปัญหานี้สืบเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ  การเพิ่มประชากร  การปรับเปลี่ยนจากชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนเมืองการอุปโภคบริโภคก็ส่งผลกระทบให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น  

   ดังนั้นเราจึงควรมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดย.....

ก่อนทิ้งขยะควรคิดถึง 5R ก่อน

    Reduce : ลดการใช้เป็นการลดขยะที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการและบรรจุหีบห่อน้อย อายุการใช้งานนาน
    Reuse : ใช้ซ้ำนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ได้อยู่ มาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
    Recycle : ผลิตใช้ใหม่เป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่ ให้เป็นของใหม่ อาจเหมือนหรือไม่เหมือนของเดิมก็ได้
    Repair : ซ่อมหรือแก้ไขนำสิ่งของเครื่องใช้ที่แตกหักเสียหาย มาซ่อมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ต่อไป
    Reject : หลีกเลี่ยงขยะเป็นอันตรายหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ไม่ควรนำภาชนะเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใส่วัสดุอื่น
ที่มา : ดาวรุ่ง สังข์ทอง.เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการมูลฝอย.ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร.2542.

     และดิฉันคิดว่าถ้าเราหยุดคิดสักนิด...ก่อนคิดจะทิ้งขยะก็จะทำให้โลกของเรานี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

เขียน 09 Oct 2012 @ 22:28 () แก้ไข 10 Nov 2012 @ 10:38, ()


ความเห็น (1)

  • ถ้าเราอยู่คิดสักนิด...
  • ให้คะแนนเป็นบันทึก 12/20