อนุทิน 115254 - krupound

krupound
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

     การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้หมายความว่ามีอุปกรณ์การสอนแล้วเราละทิ้งให้ผู้เรียนเรียนไปคนเดียว

     การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความสาคัญที่สุด หมายความว่าผู้เรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กันกับสิ่งกระตุ้น

     สิ่งกระตุ้นในที่นี้ หมายถึง ครู ผู้สอน หรือสิ่งแวดล้อมที่จะไปกระตุ้นผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากที่จะช่วยชี้แนะแนวทางการคิดให้กับผู้เรียน นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นต่างๆ จะทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างเป็นความรู้ขึ้นในสมอง

 


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyNLII0yrfTj3bYcqw-UTC-vAQ1p2wg5ydxx8YUxRJBEEB94szYw

เขียน 09 Oct 2012 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)