อนุทิน #115152

คำประกาศของ U์NESCO ถือว่า..
ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็น Pioneer

เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดความเข้าใจอันดีกันระหว่างศาสนาต่างๆ (Interreligious Understanding)

ท่านส่งเสริมให้พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยอาศัย Dialogue (การเจรจาหรือสนทนาธรรมสากัจฉา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ)

ซึ่งมาจากปณิธาน ๓ ข้อ ของท่านที่ประกาศไว้ในวันทำบุญล้ออายุ ๘๐ ปี

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เด็กสร้างโลก..ของอาจารย์พุทธทาสครับคุณธรรมทิพย์Blank