อนุทิน 115148 - ครูแสงเดือน

เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้วิจัย นางแสงเดือน มินยะกากี หน่วยงาน โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

ปี 2554

บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ต ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ท่องโลกอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 14 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที(t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 84.30/88.52 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.71 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 07 Oct 2012 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)