อนุทิน 115126 - คณะกรรมการ ประพิศ พิศ ผิวทองงาม

เรียนสมาชิก เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ กค.0428/ว73 ลว.19 กรกฎาคม 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บัดนี้ในส่วนของ สสจ.ชุมพรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการปรับจำนวน 42 ราย

เขียน 07 Oct 2012 @ 09:28 ()


ความเห็น (0)