อนุทิน 115126 - คณะกรรมการ ประพิศ พิศ ผิวทองงาม

  ติดต่อ

เรียนสมาชิก เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ตามหนังสือ ที่ กค.0428/ว73 ลว.19 กรกฎาคม 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 บัดนี้ในส่วนของ สสจ.ชุมพรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการปรับจำนวน 42 ราย

  เขียน:  

ความเห็น (0)