อนุทิน 115062 - อ.นุ

  ติดต่อ

“พวกเธอทั้งหลาย จงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

(พุทธวจนสุดท้ายของพระพุทธองค์)  

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)