อนุทิน 114608 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔๙. Monk Chat Club วัดเจดีย์หลวง : ห้องเรียนข้ามวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยใต้ร่มไม้

ที่วัดเจดีย์หลวง มีพระนิสิตได้รวมกลุ่มตั้งชมรมนั่งสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับชาวต่างประเทศ เข้าใจว่าคงเป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ สนทนากันเรื่องปรัชญา ศาสนธรรม การทำสมาธิ การปฏิบัติภาวนา เป็นภาษาต่างประเทศ มีชาวต่างประเทศให้ความสนใจนั่งสนทนากับพระสงฆ์และสามเณรเป็นกลุ่มๆ ตามโต๊ะซึ่งตั้งกระจายไปตามใต้ร่มไม้บนลานวัด จัดว่าเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Voluntary Cross-Cultural Learning Space ที่น่าประทับใจมาก

เขียน 28 Sep 2012 @ 09:09 () แก้ไข 28 Sep 2012 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)