อนุทิน 114486 - นาง เสมอ สามัคคี

เรื่องที่รายงาน  :  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดปราศจากโรคภัยถ้าใส่ใจสุขภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ผู้รายงาน         :  นางเสมอ  สามัคคี

ปีที่รายงาน      :  ปีการศึกษา  2554

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชุด  ปราศจากโรคภัยถ้าใส่ใจสุขภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2    โรงเรียนวัดโป่งตามุข  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดโป่งตามุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  2  ทั้งหมด  1  ห้องเรียน  จำนวน  24  คน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  เอกสารประกอบ

การเรียน  จำนวน  7  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3  ตัวเลือก  จำนวน  25  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที

               

ผลการรายงานพบว่า

  1.  เอกสารประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชุด  ปราศจากโรคภัยถ้าใส่ใจ

สุขภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  83.46/82.97  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่า  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชุด  ปราศจากโรคภัยถ้าใส่ใจ

สุขภาพ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

  1.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่ออกสารประกอบการเรียน    ชุด  ปราศจากโรคภัย

ถ้าใส่ใจสุขภาพ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดโป่งตามุข  มีค่าเฉลี่ย  4.46  ซึ่งมีค่าความพึงพอใจในระดับมาก

 

เขียน 25 Sep 2012 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)