อนุทิน 114469 - ธีรกานต์

         เสวนาวิชาการด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน

                                               สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                                                           โดย

                                                  ดร.ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว

 

           การเปิดเสรีอาเซ่ียน หรือการรวมอาเซียนเป็นหนึ่ง  ตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนั้น  ทำให้เกิดเป็นโรคติดต่อที่ตอนนี้ทุกองค์กรต้องฉีดวัคซีน คือ ต้องมีการอบรม จัดประชุมเรื่องอาเซียนเป็นการใหญ่  โดยเฉพาะหน่วยงานทางวัฒนธรรมของไทยที่คงจะต้องฉีดวัคซีนเข็มใหญ่กว่าทุกองค์กร  เนื่องจากหน่วยงานทางวัฒนธรรมจะต้องเป็นเสมือนประตูด่านแรกที่จะต้องรับศึกหนักในเรื่องนี้ด้วย  ประตูวัฒนธรรมของไทยจะต้องสวยงาม และแข็งแรง คือ สวยงามที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองพร้อมที่จะรองรับผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ  แข็งแรงพอที่จะต้านทานวัฒนธรรมอื่นๆ ที่อาจจะเข้ามากลืนกลายวัฒนธรรมของชาติ  และโดยเฉพาะองค์กร  สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้  จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา และวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานที่สำคัญ  กลยุทธ์ในด้านวัฒนธรรมไม่ต่างกับ กลยุทธ์ของซุนวู คือ รู้เขา  รู้เรา  แต่สำหรับวัฒนธรรมนั้น จะต้องรู้เราเสียก่อน แล้วค่อยรู้เขา  คือ รู้จักตนเองให้มาก แล้วค่อยเรียนรู้เพื่อนบ้านในอาเซียน  การเรียนรู้วัฒนธรรมของทุกชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งต้องรู้ด้วยว่า  แต่ละชาตินั้นเหมือน  แตกต่างกันอย่างไร  มีจุดแข็ง  จุดอ่อนอะไรบ้าง  หาจุดร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม  สำหรับประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งในเรื่องภาษาที่อ่อนหวาน   วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์  โดดเด่น  การคมนาคมที่สะดวก  ด้านการอาหาร (ครัวโลก) และอื่นๆ อีกมากมาย

        โจทย์สำคัญตอนนี้ คงต้องช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในท้องถิ่น  เพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยกตัวอย่าง  ในภาคอีสานตอนนี้มีจุดเด่นในเรื่อง ผ้าทอมือ  อาหารพื้นเมือง  สมุนไพร  สิ่งสำคัญคือการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ค้นหาอดีต หาจุดเด่น  นำอดีตเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอด  การสืบค้นว่าท้องถิ่นมีอะไร  ต้องอนุรักษ์อะไร  ต้องการพัฒนาต่อยอดในเรื่องใด  เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ และยกระดับอาชีพต่อไป

       สรุปแต่ละท้องถิ่นของไทยนั้นมีประวัติศาสตร์  เรื่องราว และทรัพยากรที่มีลักษณะโดดเด่นในแต่ละพื้นที่  การรักษาจุดด้อย  และพัฒนาจุดเด่น เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในเรื่องวัฒนธรรมสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นฐานสู่การพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การส่งเสริมพัฒนาเรื่องนี้จะเน้นการอนุรักษ์  ส่งเสริม และพัฒนาไปในตัว  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างเสริมระบบฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง  และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประตูสู่อาเซียนในปี พ.ศ. 2558  สิ่งที่เราต้องมุ่งเน้น คือ รักษาสิ่งเดิม  เสริมสร้างสิ่่งใหม่  แก้ไขปัญหา  และการสร้างเสริมปัญญา  ให้กับชุมชน  เราต้องเน้นที่การสร้างระบบคิด ไม่ใช่เน้นการผลิต "ผลิตภัณฑ์"  เราต้องการมุ่งผลระยะยาว ไม่ใช่ผลระยะสั้นเฉพาะหน้าเท่านั้น

เขียน 25 Sep 2012 @ 08:43 () แก้ไข 25 Sep 2012 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)