อนุทิน 114424 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ฉันให้นักเรียนประเมินการสอนของฉันเมื่อสิ้นภาคเรียน
  • สิ่งที่นักเรีืยนประทับใจที่สุด คือ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีิวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมของครู
  • ฉันอาจจะเป็นครูที่ไม่เหมือนใคร ที่คิดว่าสิ่งสำคัญมากกว่าความรู้คือคุณธรรม และทักษะชีวิตในการมีไหวพริบปฏิภาณในการคิดเป็น
    ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
  เขียน:  

ความเห็น (0)