อนุทิน 113880 - ณัฏฐวัฒน์

ณัฏฐวัฒน์

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นัดสัมภาษณ์ ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน ที่จุฬาฯ ด้วยคำถามต่อไปนี้

แบบสัมภาษณ์เพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

เรื่องคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ

นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพระพุทธศาสนา

กล่าวนำ- อาจารย์จะเลือกตอบทุกข้อหรือบางข้อก็ได้ครับ

ถามนำ- ความรู้สึกของอาจารย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา แตกต่างกันไหมในแต่ละวัยของชีวิต

๑. ผู้นำทางการเมืองที่ดีในความเห็นของอาจารย์เป็นอย่างไร เขาเป็นคนอย่างไร ได้อำนาจมาอย่างไร ใช้อำนาจไปอย่างไร ลงจากอำนาจแล้วทำอะไร

๒. ผู้นำทางการเมืองที่ดีตามแบบพุทธควรมีลักษณะอย่างไร/ เขาควรคิดอย่างไร ควรรู้อะไรและควรปฏิบัติอย่างไร /หรือเขาเป็นคนอย่างไร ได้อำนาจมาอย่างไร ใช้อำนาจไปอย่างไร ลงจากอำนาจแล้วทำอะไร

๓. อาจารย์คิดว่า ถ้ามีผู้นำทางการเมืองแบบพุทธในโลกจริงยุคปัจจุบันควรเป็นอย่างไร/เขาควรคิดอะไร ควรรู้อะไร และควรทำอะไร /หรือเขาเป็นคนอย่างไร ได้อำนาจมาอย่างไร ใช้อำนาจไปอย่างไร ลงจากอำนาจแล้วทำอะไร

๔. ท่านอาจารย์พุทธทาสพูดคำว่า นักการเมืองโพธิสัตว์ และคำว่า ธัมมิกประชาธิปไตย/ อาจารย์คิดอย่างไรกับสองคำนี้

๕. พระพรหมคุณาภรณ์เขียนไว้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นแบบการปกครองแบบพุทธ/ อาจารย์คิดอย่างไร

๖. ข้อต้องห้ามที่ผู้นำทางการเมืองตามแนวพุทธทำไม่ได้เลยคืออะไร

๗. การมีผู้นำทางการเมืองที่ดีตามแนวพุทธหรือไม่มี ส่งผลอย่างไรกับประเทศไทยในปัจจุบันหรือไม่

๘. อาจารย์รู้สึกท้อแท้มั้ยครับ ถ้าในเมืองไทยปัจจุบัน เราหาผู้นำทางการเมืองตามแนวพุทธไม่เจอ ควรทำอย่างไรถ้าไม่มี

เขียน 13 Sep 2012 @ 15:28 () แก้ไข 13 Sep 2012 @ 15:29, ()


ความเห็น (0)