อนุทิน 113685 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

        โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักมีมุมมองและทัศนะในลักษณะที่ว่า พุทธศาสนามีคำสอนที่มุ่งเน้นในทางให้มนุษย์ลดละซึ่งกิเลส นำพาวิถีชีวิตมุ่งตรงสู่ทางสายกลาง ซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่า ไม่ให้ความสนใจในมิติมายาของความมั่งคั่งด้านเงิน ๆ ทอง ๆ ของการดำเนินชีวิต…แต่ในความเป็นจริงแล้ว

         หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในแง่มุมทางเศรษฐกิจนั้นมีมิติที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตทั้งการอยู่ การทำมาหากิน รวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของเศรษฐกิจในทุก ๆ เรื่องเลยทีเดียว ซึ่งหลักธรรมที่นำพาสู่ความ “ร่ำรวยและมั่งคั่ง” อย่างยั่งยืนนั้นก็คือ “หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ (ประโยชน์ในภพปัจจุบัน) หรือ หลักธรรมหัวใจเศรษฐี ซึ่งมีสาระสำคัญ ๔ ประการ  (๑) ขยันหา (อุฏฐานสัมปทา)  (๒) รักษาดี (อารักขสัมปทา)  (๓) ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา)  และ  (๔) ดำรงชีวิตแบบพอเพียง (สมชีวิตา)


“หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มิได้ปฏิเสธความร่ำรวยมั่งคั่ง แต่มีวิธีที่นำพาไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งที่ยั่งยืน

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ไม่ใช่เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนโดยฉับพลัน”

 

เขียน 10 Sep 2012 @ 08:57 () แก้ไข 10 Sep 2012 @ 08:58, ()


ความเห็น (0)