อนุทิน 113524 - tuknarak

tuknarak

ในปี พ.ศ. 2510/1967  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างบริหารงานขึ้นใหม่ โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่ายๆ และในโอกาสนี้ ได้จัดตั้งองค์กรสื่อมวลชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นประกอบด้วยงาน 2 แผนกคือ

- แผนกการพิมพ์

- แผนกวิทยุ โทรทัศน์  และโสตทัศนูปกรณ์

   เพื่อรับใช้งานสร้างสรรค์สื่อที่ดีให้กับสังคม และร่วมมือกับองค์การสื่อมวลชนอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณธรรม โดยผ่านทางสื่อต่างๆ หน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยได้ดำเนินงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  กิจกรรมที่ได้กระทำเสมอมาคือ จัดงานวันสื่อมวลชนคาทอลิกประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชน พร้อมทั้งเป็นการให้เกียรติ เป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการที่ดีมีคุณภาพ จึงเป็นนโยบายที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา  และภาพยนตร์ไทยดีเด่นประจำทุกปี

 

 

เขียน 07 Sep 2012 @ 10:03 () แก้ไข 17 Oct 2012 @ 10:00, ()


ความเห็น (1)

สู้ๆๆๆนะ