อนุทิน 113387 - Natcha Sangkhamani

สัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจใน AEC”

 

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2555  เวลา 8.00-12.15 น.

โรงแรมสวนสุนันทา(แก้วเจ้าจอม) ชั้น 2 ห้องสุพรรณิการ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ รุ่น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

พร้อมฟังบรรยายพิเศษโดย

 

ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช  รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง “อนาคตบัณฑิตและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจใน AEC”

 

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย

1. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.คุณ สิงหเดช ชูอำนาจ : ผู้อำนวยการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

3.คุณ สุวัฒน์ นวลขาว : นายกสมาคมโลจิสติกส์และการผลิต TLAPS บริษัท กรีนสปอต ประเทศไทย จำกัด

 

 

กำหนดการสัมนาเชิงวิชาการ

08.00-08.30 น.                     ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.                     รศ.ดร.โชติช่วง พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวรายงานวัตุประสงค์การจัดการสัมนาเชิงวิชาการ

08.45-10.00 น.                     ประธานกล่าวเปิดสัมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตบัณฑิตและยุทธศาสตร์ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจใน AEC”

10.00-10.15 น.                     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.                     เสวนาวิชาการเรื่อง”ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจ AEC”

 

                                                “การจัดการองค์ความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยกับประเทศในกลุ่ม  AEC : Benchmarking” โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

                                                “การเตรียมความพร้อมและกระบวนการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างการยอมรับในประเทศและประเทศกลุ่ม AEC” โดย คุณ สิงหเดช ชูอำนาจ ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

 

                                                “กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจไทยและสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน AEC” โดยคุณ สุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด

 

                                                ดำเนินรายการโดย คุณ ศศิวัลย์ อนุรัฐพันธ์ ประธานโครงการและเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายนำเข้า ส่งออก บริษัทฟอร์ไมก้า(ประเทศไทย) จำกัด

12.00-12.15 น.                     สรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตอบข้อซักถาม

12.15 น.                                 ประธานโครงการกล่าวปิดงานสัมนา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งฟรีได้ที่

หม่อมหลวง ภาวดี จรูญโรจน์   089-993-9364

คุณ พัชรา ทำเนาว์                  084-904-8816

E-mail: [email protected] , [email protected]

http://logisticsssru.blogspot.com/

 

 
   

 

 

เขียน 05 Sep 2012 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)