อนุทิน 113186 - p'chuan

p'chuan

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน : ถนอมศักดิ์ ฆานะสิทธิ์ ปีการศึกษา : 2554

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนาดี อำเภอนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.40 – 0.61 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.42 – 0.67 ค่าความเชื่อมั่น 0.92 เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เรื่อง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบ t - test for dependent samples

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  ประเทศไทย

กับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
85.71/86.25 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 

ชุด ประเทศไทยกับภัยธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 02 Sep 2012 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)