อนุทิน #113101

ประชุมปฏิบัติการ เน้นผู้เรียนท่ีสำคัญ ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า. กิจกรรมแรก. ความหมายการเรียนรู้ที่เน้นผู้สำคัญ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ความหมายและความสำคัญ การเรียนรู้. การจัดการเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้