อนุทิน 113088 - yiumyuth

yiumyuth

                      

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง              :       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                        

                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                               (ภาษาอังกฤษ)                                 

ชื่อผู้รายงาน     :       นางวิกานดา  พันธุ์เขียน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                                           

                              โรงเรียนบ้านหนองกี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1

ปีที่ศึกษา          :      ปีการศึกษา  2554

 

 

 

                            การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นี้มีวัตถุประสงค์                1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองกี่ อำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  รูปแบบการทดลองคือ One Group Pretest - Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  2  เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ  T– test  แบบ Dependent 

 

                       ผลการศึกษาพบว่า

                       1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.53 / 79.12  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระ               การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รวมทุกเรื่องนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                  มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.56

เขียน 01 Sep 2012 @ 01:30 ()


ความเห็น (0)