อนุทิน #112940

สาระนิพนธ์เรื่อง การบริหารการบริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรณีศึกษา :สำนักส่งเสริวิชาการและงาทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เขียน:

ความเห็น (0)