อนุทิน 112805 - Suthasinee

Suthasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๕. แผนการดำเนินงาน

                  

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

เดือน

ก.ค.

๕๕

ส.ค.

๕๕

ก.ย.

๕๕

ต.ค.

๕๕

พ.ย.

๕๕

ธ.ค.

๕๕

ม.ค.

๕๖

ก.พ.

๕๖

มี.ค.

๕๖

เม.ย.

๕๖

พ.ค.

๕๖

มิ.ย.

๕๖

๑. กำหนดประเด็นหัวข้องานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. ออกแบบงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. การเขียนรายงานการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖. งบประมาณ

๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารในงานวิจัย              ๕,๐๐๐.- บาท

๒. ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามงานวิจัย                           ๕๐๐.- บาท

๓. ค่าเข้าเล่มงานวิจัย                                            ๑,๕๐๐.- บาท

๔. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                           ๓,๐๐๐.- บาท

                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๑๐,๐๐๐.- บาท

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)

เขียน 27 Aug 2012 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)