อนุทิน 112803 - Suthasinee

Suthasinee

๑๑. ขอบเขตของการวิจัย

                             ๑. ด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

                             ๒. ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ ข้าราชการการเมือง จำนวน ๘ ราย ข้าราชการประจำ จำนวน ๖๑ ราย ลูกจ้างประจำ ๒๒ ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓๙ ราย พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๑ ราย และจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๓๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ ราย

                             ๓. ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้

                             - ตัวแปรอิสระ หมายถึง ตัวแปรที่เกิดขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรอื่นเกิดขึ้นมาก่อน ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ และประสบการณ์การทำงาน

                             - ตัวแปรตาม หมายถึง ตัวแปรที่เป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของตัวแปรอื่น ได้แก่  การกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ การสื่อสารกันอย่างเปิดเผย การกระจายความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจร่วมกัน

๑๒. ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

                             วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ถึง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  เป็นเวลา ๑๒ เดือน

 

เขียน 27 Aug 2012 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)