อนุทิน 112802 - Suthasinee

Suthasinee

๑๐. นิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ความหมายของคำสำคัญดังต่อไปนี้

                   การทำงานเป็นทีม หมายถึง การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำงานอย่างเดียวกัน

การพัฒนาการทำงานเป็นทีม หมายถึง การดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ใน ๕ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ด้านการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน หมายถึง การร่วมกันกำหนดภาระงาน และเป้าหมายการทำงานร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑.๒ ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ หมายถึง การมอบหมายภาระงานให้

รับผิดชอบและปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีความพยายามทำงานให้สำเร็จตามที่ทีมต้องการ

๑.๓ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย หมายถึง การมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายปัญหา ระหว่างกันด้วยความจริงใจ เต็มใจและเปิดเผย

๑.๔ ด้านการกระจายความเป็นผู้นำ หมายถึง การมีความสามารถเป็นผู้นำและ              ผู้ตามที่ดีได้ทุกคน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์

๑.๕ ด้านการตัดสินใจร่วมกัน หมายถึง การตัดสินใจร่วมกันในการดำเนินงาน               ใช้หลักการโดยกลุ่มกระบวนการตัดสินใจยืดหยุ่นตามสถานการณ์ มีข้อมูลข่าวสารที่ที่ถูกต้องชัดเจน ทุกคน เห็นด้วยในหลักการและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามมติ

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียน 27 Aug 2012 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)