อนุทิน 112797 - Suthasinee

Suthasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๘. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        ปราโมทย์ พากพูลไพร (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการทำงาน เป็นทีมของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนดำเนินการพัฒนาการสร้างความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีการประชุมเตรียมงานร่วมกัน ต่างคนต่างทำงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การสร้างความไว้วางใจในทีมงานการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์มีการประชุมร่วมกันน้อยมาก บุคลากรไม่มีโอกาสในการปรึกษาหารือกันในเรื่องงาน ไม่มีการมอบหมายงาน การสื่อสารในทีมงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการประชุมร่วมกันน้อยมาก และในการปฏิบัติงานก็ทำตามหน้าที่ของตนจึงทำให้การสื่อสารในเรื่องงานมีน้อย การแก้ปัญหาของทีมงานการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะต่างคนต่างทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบปัญหาในการทำงานก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ การเสริมสร้างความร่วมมือในทีมงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีกระบวนการในการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมงาน การติดตามเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทีมงานการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มีการตรวจสอบติดตามหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลังจากดำเนินการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ พบว่าการสร้างความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  โดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากขึ้น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นความสำคัญของทีมงานและความเข้มแข็งขององค์กร พบว่าสมาชิกมีความตระหนักในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น การสร้างความไว้วางใจในทีมงาน โดยภาพรวมสมาชิกทุกคนให้ความไว้วางใจในการทำงานซึ่งกันและกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น การสื่อสารในทีมงาน โดยภาพรวมสมาชิกทุกคนมีการติดต่อสื่อสารกันในการทำงาน ยกเว้นผู้มีปัญหาส่วนตัวซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไขต่อไป การแก้ปัญหาของทีมงาน โดยภาพรวมสมาชิกมีการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งในการแก้ไขปัญหา ก็มีการปรึกษาหารือกัน ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ การเสริมสร้างความร่วมมือกันในการทำงานที่ดี ผู้ประสานงานมีส่วนช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงาน หากจะมีการพัฒนาต่อไปในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือในทีมงาน ควรได้มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านนี้ต่อไปการติดตามเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทีมงาน โดยภาพรวมการพัฒนาทีมงานมีการติดตามผลการพัฒนาโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการนิเทศ ซึ่งผลที่ได้ก็นำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในวงรอบต่อไป
     สมหวัง เป้ากลาง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า บุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเป็ดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานที่เป็นทีมดีขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน บุคลากรกองการศึกษามีการกำหนวัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน โดยทั่วกันและเป้าหมายของแต่ละคนสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมาชิกมีความเปิดเผย จริงใจ และเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา มีการสื่อความหมายสองทาง ให้ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความรู้สึกตรงไปตรงมาเป็นธรรมชาติ ทุกคนมีมานะอดทนในการร่วมกันแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสูง สมาชิกในทีม มีความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าในการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน สมาชิกมีการสนับสนุน และไว้วางใจกัน ยอมรับกันและรับฟังกัน ความสามารถและจะเด่นของกันและกันอย่างเต็มที่ สมาชิกมีความร่วมมือและใช้ความขัดแย่งในเชิงสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการแบ่งปันกัน รวมทั้งความแตกต่างทางความคิด ก็มีการหาทางเลือกมากขึ้น มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่ถูกต้อง มีการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ทำให้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการพัฒนา ฝึกทักษะ ความรู้ความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน รู้จักใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม รวบรวมทักษะความรู้ ความสามารถของแต่ละคนในทีมงานเข้าด้วยกัน การทำงานเป็นทีมจึงได้ผลดียิ่งขึ้น บุคลากรสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ มีบรรยากาศการทำงานที่ดี ทำงานอย่างมีความสุข ทำให้กองการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารที่คล่องตัว
เขียน 27 Aug 2012 @ 18:01 ()


ความเห็น (0)