อนุทิน 112735 - วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ไปร่วมสังเกตการณ์ การประชุมของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุขที่พัทยา มา 5 วัน ได้ความรู้มากมาย และได้ความคืบหน้าการปรับระดับชั้นเงินเดือนของลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ตาม นี้(เรียนสมาชิกลูกจ้างประจำ เรื่องการปลับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฉบับใหม่ล่าสุด ที่ กค 0428/ว73 ลว.19 กค.55สามารถเข้าไปดาวโหลดได้เลย)

ว.73 ล่าสุด 19 กค 55นี้ แจ้งข่าวทุกรพ.ทราบและบอกต่อลูกจ้างประจำ ของสธารณสุขให้ด้วย

เขียน 26 Aug 2012 @ 20:00 ()


ความเห็น (0)