อนุทิน 112713 - Wanicha

Wanicha

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทยจังหวัดพิจิตร

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมครูกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จังหวัดพิจิตร และ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระภาษาไทย ให้แก่ ครูโรงเรียนเอกชนและรัฐจังหวัดพิจิตร จำนวน 265 คนที่โรงแรมพิจิตร พลาซา 25-26 สิงหาคม 2555 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

ผศ.ดนยา วงศ์ธนะชัย ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และผศ.วิระวรรณ บุญโญ อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเชิงคิดวิเคราะห์ การฟ้ง การพูด การเขียน และการอ่าน”

ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์”

วิทยากรจาก โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ อันได้แก่ แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ คุณครูชะลอ เซ็นหลวง อบรมเรื่อง “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”

คุณครูทิพรัตน์ มณีทัศน์ และคุณครูภัทรภร หอมขจร อบรมเรื่อง “การใช้ศูนย์ฝึกอบรมเป็นฐาน”

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปแบบกัลยาณมิตร

เขียน 26 Aug 2012 @ 11:04 () แก้ไข 26 Aug 2012 @ 17:43, ()


ความเห็น (0)