อนุทิน 112521 - bop

bop

นับจากวันนี้ อีก ๓๘ วันผมก็จะพ้นจากหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงฯและพ้นจากการเป็นข้าราชการประจำ ไปเป็นข้าราชการบำนาญ นับจากวันที่เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ เป็นเวลา ๓๕  ปี ชีวิตที่อยู่ในราชการเริ่มตั้งแต่ข้าราชการต่ำสุด ระดับ ๑ วุฒิการศึกษา พ.กศ. มีคนที่รู้จักและเข้าใจไม่กี่คน วุฒิพ.กศ. เป็นวุฒิทางการศึกษาเทียบเท่ากับวุฒิ ป.กศ. ผู้ที่จะได้รับวุฒิ พ.กศ.จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาแต่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา คุรุสภาจะเปิดให้สมัครสอบ ผู้ที่จะสอบผ่านได้รับวุฒิ พ.กศ.จะต้องสอบผ่าน ๕ ชุดวิชาในระดับ พ.กศ.จะมีวิชาบังคับอยู่ ๒ ชุดวิชา คือชุดวิชาครู และชุดวิชาภาษาไทยและเลือกสอบชุดวิชาอื่นๆอีก ๓ ชุดวิชาก็จะครบได้รับประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา เทียบเท่ากับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เรียนในวิทยาลัยครู ผมเริ่มรับราชการด้วยเงินเดือน ๑,๐๘๐ บาทผ่านมา ๓๕ ปี เงินเดือน และระดับได้ผ่านมาทุกระดับ จาก๑เป็น๒,๓,๔,๕,๖,๗และปัจจุบันระดับ ๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทช.ทุติยาภรณ์ช้างเผือก สูงสุดสำหรับข้าราชการระดับ ๘ ที่จะได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ผมไม่ได้รับ ผมต้องเสียใจกับตนเองที่พลาดโอกาสคือเหรียญจักรพรรดิมาลา       สำหรับข้าราชการที่รับราชการมาครบ ๒๕ ปี สาเหตุจะเล่าให้ทราบต่อไป

เขียน 23 Aug 2012 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)