อนุทิน 112469 - maya

  ติดต่อ

เข้าฟังการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ "ต้นทุน-ประสิทธิผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่บำบัดสำเร็จของโรงพยาบาลในภาคใต้  ประเทศไทย"  ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"ศตพร รัตนโชเต"  นศ.ป.เอก แบบ 2.1 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)