อนุทิน 112451 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ตัวจริงหรือตัวปลอม
  • "สิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเก่งที่สุด ท่านเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเราเป็นตัวปลอมของตัวเอง จะดับทุกข์ไม่ได้ เพราะว่าชีวิตเป็นมายา ต้องเป็นตัวเอง และเป็นตัวเองที่ค่อยๆ ปล่อยวาง ปล่อยวาง แต่ถ้าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง มันจะปลอม และชีวิตจะสับสนไปหมด การปฏิบัติธรรมต้องอยู่บนความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่เป็นตัวของรูปแบบ หรือโดยตัวของระบบใดๆ แล้วความเป็นตัวของตัวเองก็ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใคร คนโง่เท่านั้นที่จะไปขัดแย้งกับคนอื่น "  โดยอาจารย์สันติกโร
  • ย้อนกลับไปเก็บข้อความในบันทึกเก่า
  • ศร้ทธาพาไปวัดวา ปัญญาพาเห็นธรรม
  • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/295797   
  •                                          ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕                            
เขียน 21 Aug 2012 @ 22:29 () แก้ไข 02 Sep 2012 @ 09:15, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงพระองค์ท่านเองไว้ว่า...

 “…ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่ขัดแย้งกับโลก. แต่โลกย่อมขัดแย้งกับเรา. ผู้กล่าวเป็นธรรมย่อมไม่ขัดแย้งกับใครๆ ในโลก สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่า ไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า ไม่มี. สิ่งใดที่บัณฑิตในโลก สมมติว่า มี แม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่า มี...”

   ขอบพระคุณอาจารย์ Sila ที่มีบันทึกเตือนใจดี ๆ มาฝากครับ