อนุทิน 112071 - bop

bop

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผมได้มอบให้ อ.ศิวพงษ์  รุจนพฤนท์ นำนักเรียน ชั้นนประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔ คน ไปที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ ในโครงการยุวฑูตความดี จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒ โรงเรียน เขต ฯ ๑ คือโรงเรียนวัดสำโรงฯ ได้รับเงินช่วยเหลือตามที่ผมได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เขต ฯ ๒ คือโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ ได้รับเงินช่วยเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ครูและนักเรียนที่ไปร่วมพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวมิได้รับเงินมาเพียงแต่เป็นการจัดพิธีมอบเงินเท่านั้น โดยผู้จัดพิธีได้แจ้งให้ผมทราบโดยขอเอกสารหน้าสมุดเงินฝากของโรงเรียนฯเพื่อจะโอนเงินให้ในภายหลัง ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเป็นเอกสารและมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่าย จนบัดนี้ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เกือบหนึ่งเดือน ได้ติดต่อสอบถามผู้เกี่ยวข้องได้รับแจ้งว่าผู้ที่จะดำเนินการโอนเงินติดประชุม ไม่อยู่ ผมจึงต้องบันทึกไว้ ณ ที่นี้ว่ายังมิได้รับเงินดังกล่าว การใช้จ่ายเงินในการปรับปรุงภูมิทัศน์นี้ต้องดำเนินการด้วยการประกาศสอบราคา ผมจึงต้องติดตามเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ผมจะเกษียณอายยุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ หากผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ทราบโปรดกรุณาดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้กับโรงเรียนโดยเร็วด้วยครับ เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เขียน 13 Aug 2012 @ 22:47 ()


ความเห็น (0)