อนุทิน 111731 - นาย ณัฐกร ดอนแก้วภู่

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และทฤษฏีการจัดการความรู้ 2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบูรณาการเชื่อมโยงการจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดพื้นฐานของการจัดการความรู้ในวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางเรียนรู้ที่เหมาะสมขององค์กรโดยกรณีศึกษา

เขียน 05 Aug 2012 @ 20:48 () แก้ไข 05 Aug 2012 @ 20:51, ()


ความเห็น (1)

การบ้านจร้า เด็กๆ

คำชี้แจง ให้นักศึกษาเสนอโครงงานส่วนบุคคลเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ คนละ 1 โครงงาน โดยสร้างชุมชนปฏิบัติการด้วยการจัดทำบล็อก(Blog) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและมีความรู้อย่างดี (หัวข้อสารนิพนธ์) โดยเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์http://www.gotoknow.org/ blog, http://www.oknation.net/blog แล้วสร้าง profiles ของตนเอง พร้อมเนื้อหารายละเอียดที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รูปแบบโครงงาน ๑. ชื่อโครงการ ๒. บุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ ๓. หลักการและเหตุผล ๔. วัตถุประสงค์ ๕. เป้าหมาย ๖. งาน/กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน ๗. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ ๘. ปฏิทินปฏิบัติงาน ๙. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑๑.การประเมินผลโครงการ ๑๒.ภาคผนวก

 - รูปภาพประกอบ