อนุทิน 111620 - อัจฉราวรรณ ภิบาล

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมาทางทีม มหาสารคามได้ไปสร้างเครือข่ายที่โรงเรียนดอนกลอยหนองยาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วย อ.ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ให้ครู BAR จากนั้นบรรยายเกี่ยวกับ ทักษะในศตวรรษที่ 21และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21ในการเตรียมพร้อมสู่เข้าสู่อาเซียน

กิจกรรมต่อมา ครูอ๋อยทำกิจกรรมจิตศึกษาผสมกับการออกแบบการเรียนรู้โดยมีโจทย์คำถามให้ครูพับเรือและพับเครื่องบิน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม วิจารณ์ผลงานของซึ่งกันและเชิงสร้างสรรค์ สำหรับคนที่ทำไม่ได้ก็จะถามเพื่อน ซึ่งแสดงให่เห็นว่าการทำงานเป็นกลุ่มย่อมดีกว่าการทำงานคนเดียวและ กิจกรรมนี้ชี้ให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่มีคำว่าถูก หรือ ผิด กิจกรรมต่อมา

ครูเพ็ญศรี ใจกล้า ได้ให้ครูดูคลิปของคุณหมอ จากนั้นให้ครูเขียนสิ่งที่เห็นในคลิปนี้ และให้ครูแยกว่าสิ่งที่เห็น เป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือเป็น PLC และ PBL โดยให้ครูนำกระดาษของตนมาติดทีชาร์ด จากนั้นครูเพ็ญศรีให้แยกทักษะที่ 20 และ 21 ออกจากกัน จากนั้นให้ครูดูคลิป 2+2=5 และให้ครูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้

พักกลางวัน.......................................................................

ตอนบ่าย อ. ฤทธิไกร กลับมาจากประชุมที่มหาวิทยาลัย และเริ่มกิจกรรม ถอดบทเรียนจากครู โดยถามครูและท่าน ผอ.ว่า มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนอย่างไร คุณครูร่วมตอบเพียงไม่กี่คน ส่วนมากเป็นคนเดิมตอบ ครูอ๋อยจึงเสริมบรรยากาศด้วยการให้ครูได้เขียนกิจกรรมที่อยากจะเตรียมเข้าสู่อาเซียน โดยครุูเพ็ญศรี เน้นให้ตอบคำถามว่า What Why How ครูอ๋อยช่วยเสริมว่า What คือ อะไรที่อยากทำในบริบทดอนกลอยหนองยาง ทำไมถึงเลือกที่จะทำ และทำอย่างไรจึงจะบรรลุผล และนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไร จากนั้นให้ครูนำเสนอแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 นำเสนอเรื่องวัฒนธรรมการไหว้ กลุ่มที่ 2 นำเสนอเรื่องจำนวนประชากรต่อพื้นที่สินค้าแต่ละประเทศ กลุ่มที่3 นำเสนอ การให้ครูและนักเรียนเข้าใจ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ของอาเซียนจากนั้น ครู อ๋อย และ อ.ฤทธิไกรร่วมกันสรุป

จากนั้นทำ AAR ของครูและผอ.ปรีดา โรงเรียนดอนกลอย ปิดวง

เขียน 03 Aug 2012 @ 05:53 () แก้ไข 04 Aug 2012 @ 07:26, ()


ความเห็น (2)

โกสุมเคยไปเยือนบ้านยางน้อย

ขอบคุณที่ให้กำลังใจทีมมหาสารคามคะ ที่โกสุมมีวนอุทยานโกสัมพีคะ มีลิงแสมเยอะ